Polityka Prywatności i plików cookies

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarosław Plich prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Szyte Opowieści Jarosław Plich”, ul. Witosa 23, 95 – 040 Koluszki, NIP: 7731116229 (zwany dalej „Administratorem”).

Adres do korespondencji Administratora:

Jarosław Plich
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Szyte Opowieści Jarosław Plich”,
ul. Witosa 23, 95 – 040 Koluszki

 

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

„Administrator” będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 • a) wykonania i zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez Administratora usług i usług z tym związanych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO”);
 • b) wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usługi sklepu internetowego, w tym obsługi i realizacji zamówień (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) RODO);
 • c) komunikacji (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • d) obsługi komentarzy na blogu (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • e) zapewnienia funkcjonowania komentarzy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • f) obsługi newslettera (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO;
 • g) działań marketingowych i promocyjnych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • h) realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami powszechnie obowiązującymi regulującymi kwestie podatkowe oraz rachunkowo-księgowe);

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt 2 powyżej. Administrator będzie przetwarzać w szczególności: dane, które Pan/Pani podaje podczas korzystania z witryny internetowej, w tym np. uzupełnienia formularza kontaktowego, zgody na newsletter tj. w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail.

 

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi z zakresu pomocy prawnej,
 • podmiotowi świadczącemu naszej firmie usługi z zakresu IT,
 • podmiotowi zapewniającemu techniczno-organizacyjne funkcjonowanie witryny internetowej, w tym sklepu internetowego, w tym opcji komentowania czy też przesyłania newslettera.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o informację o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych w celach marketingu bezpośredniego (przekazywanie informacji handlowych) Administrator może przekazać Pana/Pani dane osobowe także do podmiotów współpracujących, w celu przedstawienia informacji o ich usługach lub ofercie.

 

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić skorzystanie z usług sklepu internetowego, czy też innych usług Administratora. Podanie danych osobowych umożliwia także pozostawianie komentarzy na blogu.

 

7. Newsletter

W ramach witryny istnieje możliwość subskrybowania Newslettera. W tym celu konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail. Podając te dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od Administratora. Za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej (e-mail), informujemy o nowych wpisach na blogu, ofertach produktów, czy też promocjach w sklepie internetowym.

Istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@dawnotemu.com

 

8. Komentarze

Istnieje możliwość dodawania komentarzy do postów umieszczanych na blogu. W celu dodania komentarza konieczne jest podanie przynajmniej nazwy użytkownika, która będzie przypisana do komentarza oraz adres e-mail. Nazwa użytkownika może zawierać abstrakcyjną nazwę albo dane osobowe np. imię i nazwisko. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz. Z systemu komentarzy można korzystać jako zarejestrowany użytkownik albo użytkownik bez rejestracji.

Dodany komentarz wraz z danymi upublicznionymi w ramach ustawień systemu komentarzy będzie widoczny na blogu. Komentarz w każdej chwili może zostać przez Pana/Panią usunięty lub zmodyfikowany.

 

9. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • 1) dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
 • 2) sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
 • 3) usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • b) wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • c) wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  • f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • 4) ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • d) wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.
 • 5) przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • 6) wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • 7) sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

10. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem do doręczeń Administratora ujawnionym w CEIDG:

Jarosław Plich
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Szyte Opowieści Jarosław Plich”,
ul. Witosa 23, 95 – 040 Koluszki

 

12. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa dawnotemu.com używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Strona wykorzystuje jednak pliki cookies także w celach statystycznych.

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, tj. m.in. przez :

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pamiętaj jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika w zakresie plików cookies mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

Tabela rozmiarów

Rozmiar Wiek Wzrost
56 1-2 mies. 51-56
62 2-3 mies. 57-62
68 4-6 mies. 63-68
74 6-9 mies. 69-74
80 9-12 mies. 75-80
86 12-18 mies. 81-86
92 18-24 mies. 87-92
98 2-3 lata 93-98
104 3-4 lata 99-104
110 4-5 lat 105-111
116 5-6 lat 112-116
122 6-7 lat 117-122
128 7-8 lat 123-128
134 8-9 lat 129-134
140 9-10 lat 135-140